Tieto lisää kulttuuriympäristön arvostusta ja on edellytys sen onnistuneelle vaalimiselle.

Toimet

Inventoidaan rakennuskantaa

 • Päivitetään rakennusinventointeja tarpeen mukaan erilaisten hankkeiden yhteydessä.
 • Tehdään teemainventointeja uudemmasta rakennuskannasta.
 • Vastuutahot: Kunnat, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo (V-S AV), Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (V-S ELY-keskus) ja Varsinais-Suomen liitto (V-S L).

Inventoidaan muinaisjäännöksiä

 • Edistetään historiallisten kylätonttien tutkimusta ja inventointia.
 • Edistetään Turun vanhan asemakaava-alueen inventointia.
 • Päivitetään muinaisjäännösinventointeja tarpeen mukaan erilaisten hankkeiden yhteydessä.
 • Vastuutahot: Kunnat, V-S AV, V-S ELY-keskus ja V-S L.

Hyödynnetään inventointitietoa

 • Varmistetaan, että inventointitieto on käytössä kattavasti.
 • Inventointitietoa hyödynnetään tutkimuksissa.
 • Saatetaan Metsähallituksen inventoinnit osaksi yleisiä avoimia tietojärjestelmiä: rakennusperinnön ja arkeologisen perinnön raportit.
 • MIP (museon informaatioportaali) eli kulttuuriympäristön inventointijärjestelmä on kuntien viranomaisten käytössä.
 • MIP inventointijärjestelmästä avataan rajatusti tietoa kaikille avoimeen käyttöön. Myös arkeologisen aineiston osalta.
 • Kootaan Varsinais-Suomen julkisen taiteen teosten tiedot yhteiseen tietokantaan.
 • Vastuutahot: Kunnat, V-S AV, V-S ELY-keskus, V-S L ja Metsähallitus.

Tiedotetaan ja koulutetaan säännöllisesti

 • Järjestetään kulttuuriympäristöseminaari aiheena valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet.
 • Järjestetään kulttuuriympäristöohjelmatyöpajoja ja kaikille avoimia tiedotustilaisuuksia.
 • Pyritään tiedottamaan kulttuuriympäristöaiheista eri yhteyksissä, kuten seminaareissa ja webinaareissa.
 • Järjestetään keskustelutilaisuuksia osana julkisen taiteen ohjelmatyötä.
 • Vastuutahot: Kulttuuriympäristötyöryhmä, Kunnat, V-S AV, V-S ELY-keskus, V-S L, Varsinais-Suomen taidetoimikunta ja Bryggman-instituutti.

Tehdään aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa

 • Järjestetään poikkitieteellisiä foorumeja kulttuuriperinnön suojelukysymyksistä.
 • Kulttuuriympäristötyöryhmä kerää ja ylläpitää listaa, josta tarjotaan korkeakouluille aiheita opinnäytetöitä varten.
 • Vastuutahot: V-S AV, V-S ELY-keskus, Kunnat ja Museovirasto.