Hiilineutraali Lounais-Suomi

Etusivu / Hiilineutraali Lounais-Suomi

Ajankohtaista tietoa Lounais-Suomen ilmastotyöstä

CANEMURE-hanke 2018-2024 tekee käytännön ilmastotyötä maakunnissa

Hiilineutraalisuomi.fi –sivusto kokoaa ilmastotyötä koskevan tiedon yhteen

CANEMURE-hanke on saanut rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta

merimaisema

Ilmastoratkaisujen maakunta -seminaari 23.10. Turussa

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi 2019 Ilmastoratkaisujen maakunta Mikä on julkisen ja kolmannen sektorin merkitys ilmastonmuutok...

hiilineutraalisuomi.fi -sivut avattu

hiilineutraalisuomi.fi -verkkopalvelu tarjoaa kaikille tietoa ilmastonmuutoksen hillintää koskevista tavoitteista ja erityis...

Ilmastotapahtumia ja -rahoitusta 2019

Rahoitus 19.6.-30.8. Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen / Vesiensuojelun tehostamisohjelma Tapahtumat 23.-2

Hiilitase nollaan - ilmastoratkaisuja yhdessä

Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävä kehittäminen on vauhdissa Lounais-Suomessa. Kevään aikana kerättiin tietoja suunnitelluista ja päätetyistä toimenpiteistä, jotka ovat jo vähentämässä kasvihuonekaasupäästöjä. Seuraavaksi alkaa ilmastotiekartan 2030 valmistelu.

Alue- ja kuntatasolla voidaan vaikuttaa erityisesti seuraaviin: liikenne- ja liikkuminen, uusiutuvan energian tuotanto, rakennusten energiatehokkuus ja lämmitysratkaisut, kestävä kaupunkisuunnittelu, vähäpäästöiset maaperän käyttötavat maa- ja metsätaloudessa sekä vähäpäästöinen tuotanto ja kulutus.

”Etunamme on olla mukana CANEMURE-hankkeessa, joka tuo resursseja maakuntien ilmastotyöhön. ELY-keskus yhdessä maakuntaliiton ja Valonian kanssa koordinoi työtä Varsinais-Suomessa. Satakunnassa vetäjänä toimii SAMK. Tiekartassa osoitetaan keskeiset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen. Innostusta ja sitoutumista on ilmassa.”

erityisasiantuntija Merja Haliseva-Soila, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ilmastotiekarttaa valmistellaan teemakohtaisesti syksyn työpajoissa. Ensimmäisen kierroksen tiekartta valmistuu keväällä 2020. Samaan aikaan on käynnissä myös muita prosesseja, joiden tuloksilla on paljon vaikutusta hiilineutraaliuden toteutumiseen, esimerkkinä liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä maankäytön, liikenteen ja asumisen yhteissuunnittelu (MAL).

"Keskeistä on hahmottaa eri toimijoiden roolit ja tunnistaa vaikuttavimmat toimenpiteet. Kunta on merkittävä vaikuttaja, mutta myös yrityksiä tarvitaan mukaan yhteistyöhön ja tarjoamaan ratkaisuja päästöjen vähentämiseen"

ylijohtaja Risto Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

"Ilmastonmuutoksen hillintään on tarjolla uusia ratkaisuja, jotka myös pienentävät kustannuksia ja parantavat kilpailukykyä. Kunnianhimoinen eteneminen vahvistaa alueen elinvoimaisuutta."

professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus

aurinkopaneeli

Harjavalta mukaan Hinku-verkostoon

7200 asukkaan teollisuuskaupunki on jo tehnyt merkittäviä parannuksia ilmanlaadun hyväksi. Ilmastotyön jatkamiseksi Harjavalta on liittynyt mukaan Hin...

Kuntien ilmastotyössä mukana

Päästöjen laskenta on tärkeä työkalu

Hiilineutraalius edellyttää aluetasolla kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista vähintään 80 %:lla ja loppujen päästöjen kompensoimista esimerkiksi viljely- ja metsämaan hiilinieluja lisäämällä.

Vuonna 2017 Lounais-Suomen maakunnat asettivat hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2040. Turun kaupungin tavoite on vuodessa 2029. Tuoreen hallitusohjelman 2019-2023 mukaan koko Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035. Vertailuvuodeksi on EU:ssa otettu vuosi 2005.

Päästölaskenta on keskeinen ilmastopolitiikan työkalu. Tiedon tulee olla luotettavaa, läpinäkyvää ja yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti tuotettua.

SYKE laskee kaikille Suomen kunnille päästöjen määrän ja kehityksen vuosina 2005-2017. CANEMURE-hankkeessa mukana oleville maakunnille laskenta tehdään vuosittain seuraavan kuuden vuoden ajan. SYKEn laskentamalli vastaa kansainvälistä standardia.

Lounais-Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2007-2015

Varsinais-Suomi taulukko

Satakunta taulukko
Yksikkö kt CO2e/a = tuhatta tonnia hiilidioksi- ja muita kasvihuonekaasuja vuodessa. 
Lounais-Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähentyivät Varsinais-Suomessa 26 % ja Satakunnassa 28 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015. Suurin osa päästöistä tuli v. 2015 fossiilisista polttoaineista ja tieliikenteestä. Myös sähkönkulutus ja maatalous ovat merkittäviä päästölähteitä.  Maatalouden osuus päästöistä on 14–17 %, eivätkä ne ole vähentyneet tarkastelujaksolla. Jätehuollon päästöt ovat valtakunnan keskimääräistä tasoa pienemmät.
Päästölaskennasta on rajattu pois päästökauppaan kuuluvat laitokset. Sähkönkulutuksen päästöt ovat leikkaantuneet merkittävästi (-42–47 %). Sähkönkulutuksen alenema johtuu pitkälti sähkön päästökertoimen laskusta. Myös fossiilisten polttoaineiden päästöt (-19–23 %) ja tieliikenteen päästöt (-17 %) ovat vähentyneet selkeästi. Maatalouden päästöt ovat vähentyneet kymmenen vuoden aikana Varsinais-Suomessa niukasti (-2 %) ja kasvaneet Satakunnassa (2 %).
PERUSTIETOA ILMASTOSTA KAIKILLE
OHJELMAT, TYÖKALUT, RAHOITUS