Kulttuuriympäristöt ovat useimmiten ihmisten tavallisia arkiympäristöjä, ja ne tuovat lisäarvoa jokapäiväiseen elämään.
Ihmisille tulee luoda edellytyksiä vaalia ympäristöään.

Toimet

Tuetaan kulttuuriympäristön hoitoa

 • Aktivoidaan yhdistyksiä, seuroja ja maanomistajia maisemanhoitotyöhön.
 • Etsitään uusia toimintatapoja kulttuuriympäristön hoitoon.
 • Hyödynnetään maaseutuohjelman ja saariston ympäristönhoidon avustusten tarjoamia mahdollisuuksia.
 • Vastuutahot: Museovirasto (MV), Varsinais-Suomen ELY-keskus (V-S ELY-keskus), Varsinais-Suomen liitto (V-S L) ja Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo (V-S AV).

Varmistetaan asiantuntijapalvelut kaikissa kunnissa

 • Taataan asiantuntijapalvelut myös pienissä kunnissa, tarvittaessa maakuntatasolla organisoituna.
 • Vastuutahot: Kunnat, V-S ELY-keskus ja Ympäristöministeriö.

Tuetaan vanhojen rakennusten kunnostusta

 • Edistetään toimivaa rakennusmateriaalien kierrätysjärjestelmää osana kiertotalousajattelua.
 • Edistetään yleishyödyllisiä vanhojen rakennusten kunnostushankkeita.
 • Edistetään vanhojen rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja säilyttävää korjausta.
 • Vastuutahot: Kunnat, V-S AV ja V-S ELY-keskus.

Koulutetaan paikallisesti

 • Osallistutaan vuosittaiseen Bryggman-seminaariin ja sen järjestelyihin.
 • Eri toimijat järjestävät ohjattuja korjausrakentamisen ja luonnonhoidon vapaaehtoistyöleirejä eri kohteilla.
 • Vastuutahot: Kunnat, V-S AV, V-S ELY-keskus ja Varsinais-Suomen taidetoimikunta.

Toteutetaan kulttuuriympäristön hoitoa edistäviä toimenpiteitä

 • Kulttuuriympäristötietokantoja hyödynnetään laajasti kyläsuunnitelmissa ja muissa toiminnoissa.
 • Varsinais-Suomessa pyritään jälleen toteuttamaan sekä konsulttitöinä että ELY-keskuksen omana työnä perinnebiotooppien inventointeja noin 5700 ha alueella.
 • Vastuutahot: Kunnat, V-S AV, V-S ELY-keskus, V-S L, Varsinais-Suomen kylät ry (V-S K), Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Länsi-Suomi ja Finska Hushållningssällskapet.