Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

Etusivu / Teemat / Hiilineutraali Lounais-Suomi / Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

Ilmastotyössä tapahtuu

  • Varsinais-Suomen ilmastotiekartan täydennysosa kommenteilla 16.12.2021 - 16.1.2022
  • Ilmastovastuujaoston seuraava kokous 28.1.2022
  • Monikäyttöiset metsät ja ilmastotavoitteet Varsinais-Suomessa -webinaari 23.9.2021

Varsinais-Suomen ilmastotiekartan ensimmäinen vaihe valmistui tammikuussa 2021. Työ jatkuu teemojen yhdyskuntarakenne, rakentaminen sekä maankäyttö ja metsätalous käsittelyllä.

Tiekartta kannustaa kaikkia toimijoita tunnistamaan roolinsa, mahdollisuutensa ja vastuunsa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Alue- ja kuntatason ratkaisuilla voidaan vaikuttaa moniin päästölähteisiin.

Energia

Varsinais–Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 29 % aiheutui lämmityksestä ja 11 % sähkön kulutuksesta vuonna 2019. Yli puolet lämmityksen päästöistä syntyi kotitalouksissa. Alueen kaukolämmön tuotannossa on meneillään suuri murros kohti hiilineutraalia tuotantoa.

Muutostavoitteet ja toimenpiteet 2030 »

kuvituskuva

Liikenne

Varsinais-Suomen päästöistä 27 % aiheutui vuonna 2019 tieliikenteestä. Osuus on hieman suurempi kuin kansallisella tasolla. Tieliikenteen päästöistä 62 % aiheutui henkilöautoliikenteestä, 26 % kuorma-autoliikenteestä ja 3 % joukkoliikenteestä.

Muutostavoitteet ja toimenpiteet 2030 »

kuvituskuva

Maatalous

Varsinais-Suomen ilmastopäästöistä 16 % aiheutui maataloustuotannosta. Maatalouden päästöihin sisältyvät metaani ja dityppioksidipäästöt tuotantoeläimistä, lannasta ja maatalousmailta sekä kalkituksen ja urealannoituksen hiilidioksidipäästöt. Varsinais-Suomella on merkittävä asema ruoan ja elintarvikkeiden tuottajana Suomessa.

Muutostavoitteet ja toimenpiteet 2030 »

kuvituskuva

Varsinais-Suomen ilmastovisio 2035

Hiilineutraali Varsinais-Suomi on elinvoimainen maakunta, jossa on ennakkoluulottomasti kehitetty ja otettu käyttöön ilmastokestäviä ratkaisuja luottaen osaamiseen, yhteistyöhön ja yhteiseen vastuuseen.
Ilmastotyö tukee kuntien ja yritysten elinvoimaisuutta ja asukkaiden elämänlaatua.

 

Visiosta toimenpiteisiin

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä pysäyttämällä kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvu ilmakehässä ja vahvistamalla hiilinieluja. Suomi on siirtymässä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Muutoksen täytyy tapahtua yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Ilmastotiekartta kokoaa yhteen keskeisimmät toimenpiteet, joilla maakunta vastaa kansalliseen Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen ja nostaa keskiöön erityisesti ne asiat, joihin maakunnassa voidaan vaikuttaa.

Tavoiteltu päästövähennys

Tavoitteena on päästöjen 80 prosentin vähennys vuodesta 2005 vuoteen 2035. Päästöt olivat vähentyneet vuoteen 2018 mennessä 19 %. Tarvitaan vielä merkittäviä lisätoimia, mukaan lukien hiilen sidonnan lisäämistä ja hiilinielujen kasvattamista, jotta täysi hiilineutraalius voidaan saavuttaa.

Ilmastotiekartassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen vie askelittain kohti hiilineutraalia maakuntaa. Toimenpiteistä osa on toteutettavissa nopeastikin, toiset ottavat enemmän aikaa. Tarkoitus on, että maakunnan lukuisat toimijat kukin osaltaan muuttavat tiekarttaan kirjatut tavoitteet käytännön teoiksi.

Tilastokuvaajat
Lue lisää »

Julkaisut

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030 (pdf)

Egentliga Finlands klimatfärdplan 2030 (pdf)

Päästölaskenta

SYKEn päästötietopalvelu palvelee maksuttomasti kaikkia kuntia.
Keväällä julkaistaan toissavuoden tilastot ja ennakkotiedot edellisvuoden päästöistä.

Tarkastelussa ovat taakanjako- ja päästökauppasektorin päästöt maakunnittain ja kunnittain.

Lounais-Suomen ilmastopäästöt

Päästötietopalvelu SYKE (paastot.hiilineutraalisuomi.fi)

Kuntien khk-päästöjen skenaariotyökalu (skenaario.hiilineutraalisuomi.fi)

Seminaariaineistot

Varsinais-Suomen maakunnan ilmastovastuujaosto

Jaoston tehtävänä on kehittää maakunnallista ilmastopolitiikkaa, aktivoida eri alojen toimijoita osallistumaan ilmastopositiivisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä seurata kehitystä ja tehdä ehdotuksia Varsinais-Suomeen sopivista toimintapolitiikoista.Ilmastovastuujaosto on Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen.

Lue lisää »

Tutkimustietoa, työkaluja ja ratkaisuja

Hiilineutraalisuomi.fi tarjoaa tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaa tietoa, työkaluja ja ratkaisuja ilmastoviisaan Suomen rakentamiseksi.

Keskiössä ovat Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hanke ja Hinku-kuntien verkosto.

hiilineutraalisuomi.fi

CANEMURE-hanke 2018-2024 tukee käytännön ilmastotyötä maakunnissa

CANEMURE-hanke saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta

 

 

 

Tämän hankesivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.