Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

Etusivu / Teemat / Hiilineutraali Lounais-Suomi / Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030 koostuu keskeisille CO2-päästöjä aiheuttaville sektoreille yhteistyössä asetetuista tavoitteista ja toimenpiteistä. Varsinais-Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035.

Tiekartta kannustaa kaikkia toimijoita tunnistamaan roolinsa, mahdollisuutensa ja vastuunsa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Alue- ja kuntatason ratkaisuilla voidaan vaikuttaa moniin päästölähteisiin.

 

 

Alue- ja yhdyskuntarakenne

Päästövähennyksiä tukeva yhdyskuntarakenne ohjaa kestäviin valintoihin ja mahdollistaa ne niin kaupunkikeskustoissa, taajamissa kuin haja-asutusalueellakin. Maankäytön suunnittelun keinoin luodaan puitteet ja mahdollisuudet ilmastotiekartan muiden toimenpiteiden toteutumiselle.

Muutostavoitteet 2030 »

kuvituskuva

Energia

Varsinais–Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 21% aiheutui lämmityksestä ja 9 % sähkön kulutuksesta vuonna 2020. Yli puolet lämmityksen päästöistä syntyy kotitalouksissa. Alueen kaukolämmön tuotannossa on meneillään suuri murros kohti hiilineutraalia tuotantoa.

Muutostavoitteet ja toimenpiteet 2030 »

kuvituskuva

Liikenne

Varsinais-Suomen päästöistä 29 % aiheutui vuonna 2020 tieliikenteestä. Osuus on hieman suurempi kuin kansallisella tasolla. Tieliikenteen päästöistä 61 % aiheutui henkilöautoliikenteestä, 27 % kuorma-autoliikenteestä ja 3 % joukkoliikenteestä.

Muutostavoitteet ja toimenpiteet 2030 »

kuvituskuva

Maatalous

Varsinais-Suomen ilmastopäästöistä 18 % aiheutui maataloustuotannosta vuonna 2020. Maatalouden päästöihin sisältyvät metaani ja dityppioksidipäästöt tuotantoeläimistä, lannasta ja maatalousmailta sekä kalkituksen ja urealannoituksen hiilidioksidipäästöt. Varsinais-Suomella on merkittävä asema ruoan ja elintarvikkeiden tuottajana Suomessa.

Muutostavoitteet ja toimenpiteet 2030 »

kuvituskuva

Rakentaminen

Rakennusten käytön aikaisista päästöistä 76 % on energiankäytön päästöjä. Energiankäytön päästöistä suurin osa aiheutuu tilojen lämmityksestä. Rakennusten lämmitykseen ja energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä sisältyy myös ilmastotiekartan Energiasektorin toimenpiteisiin.

Muutostavoitteet ja toimenpiteet 2030 »

kuvituskuva

Maankäytön suunnittelu, metsät ja muu viherrakenne

Maa-alueiden käytön ja siinä tapahtuvien muutosten seurauksena hiiltä joko vapautuu ilmakehään tai sitä sitoutuu kasvillisuuteen ja maaperään. Muutokset ovat kokonaisuutena merkittäviä sekä ilmastovaikutusten että luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Muutostavoitteet ja toimenpiteet 2030 »

kuvituskuva

Varsinais-Suomen ilmastovisio 2035

Hiilineutraali Varsinais-Suomi on elinvoimainen maakunta, jossa on ennakkoluulottomasti kehitetty ja otettu käyttöön ilmastokestäviä ratkaisuja luottaen osaamiseen, yhteistyöhön ja yhteiseen vastuuseen.
Ilmastotyö tukee kuntien ja yritysten elinvoimaisuutta ja asukkaiden elämänlaatua.

 

Visiosta toimenpiteisiin

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä pysäyttämällä kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvu ilmakehässä ja vahvistamalla hiilinieluja. Suomi on siirtymässä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Muutoksen täytyy tapahtua yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Ilmastotiekartta kokoaa yhteen keskeisimmät toimenpiteet, joilla maakunta vastaa kansalliseen Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen ja nostaa keskiöön erityisesti ne asiat, joihin maakunnassa voidaan vaikuttaa.

Tavoiteltu päästövähennys

Tavoitteena on päästöjen 80 prosentin vähennys vuodesta 2005 vuoteen 2035. Päästöt ovat vähentyneet vuoteen 2021 mennessä 34 %. Tarvitaan vielä merkittäviä lisätoimia, mukaan lukien hiilen sidonnan lisäämistä ja hiilinielujen kasvattamista, jotta täysi hiilineutraalius voidaan saavuttaa.

Ilmastotiekartassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen vie askelittain kohti hiilineutraalia maakuntaa. Toimenpiteistä osa on toteutettavissa nopeastikin, toiset ottavat enemmän aikaa. Tarkoitus on, että maakunnan lukuisat toimijat kukin osaltaan muuttavat tiekarttaan kirjatut tavoitteet käytännön teoiksi.

Varsinais-Suomen ilmastopäästökehitys 2005-2021, päästöt ovat laskeneet 34 %, mutta vuoden 2035 tavoitteeseen on vielä pitkä matka.

Ilmastopäästöjen kehitys Varsinais-Suomessa 2005-2021 ja tavoite vuoteen 2035 (ALas-/Hinku-laskenta, SYKE).

Varsinais-Suomen kuntakartta.

Päivitetty lokakuussa 2023.
Ilmasto-ohjelman valmistelutyö käynnissä syksyllä 2023: Koski, Laitila, Lieto, Nousiainen, Oripää, Pöytyä, Rusko, Sauvo, Uusikaupunki

Julkaisut

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030 (toukokuu 2023, pdf)

Egentliga Finlands klimatfärdplan 2030 (maj 2023, pdf)

Varsinais-Suomen ilmastotiekartan seurantaraportti 2023 (elokuu 2023, pdf)

Päästölaskenta

SYKEn päästötietopalvelu palvelee maksuttomasti kaikkia kuntia.
Syksyisin julkaistaan ennakkotiedot edellisen vuoden päästöistä ja seuraavana keväänä julkaistaan lopulliset laskennat.

Päästötietopalvelu SYKE (paastot.hiilineutraalisuomi.fi)

Kuntien khk-päästöjen skenaariotyökalu (skenaario.hiilineutraalisuomi.fi)

Seminaariaineistot

Varsinais-Suomen maakunnan ilmastovastuujaosto

Jaoston tehtävänä on kehittää maakunnallista ilmastopolitiikkaa, aktivoida eri alojen toimijoita osallistumaan ilmastopositiivisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä seurata kehitystä ja tehdä ehdotuksia Varsinais-Suomeen sopivista toimintapolitiikoista.Ilmastovastuujaosto on Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen.

Lue lisää »

koristeellinen

Tutkimustietoa, työkaluja ja ratkaisuja

Hiilineutraalisuomi.fi tarjoaa tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaa tietoa, työkaluja ja ratkaisuja ilmastoviisaan Suomen rakentamiseksi.

Keskiössä ovat Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hanke ja Hinku-kuntien verkosto.

hiilineutraalisuomi.fi

hiilineutraalisuomi.fi-logo

CANEMURE-hanke 2018-2024 tukee käytännön ilmastotyötä maakunnissa

CANEMURE-hanke saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta

 

 

 

Tämän hankesivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.