Varsinais-Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 21 % aiheutuu lämmityksestä ja 9 % sähkönkulutuksesta (v. 2020)

Yli puolet lämmityksen päästöistä syntyy kotitalouksissa, joiden päästöistä 38 % koostuu kaukolämmöstä, 26 % öljylämmityksestä ja 21 % sähkölämmityksestä. Palvelut aiheuttavat lämmityksen päästöistä 29 %. Teollisuuden lämmityspäästöihin (3 %) sisältyy vain kaukolämmön päästöt. Teollisuuden erillislämmityksen päästöt on laskettu teollisuuden päästöihin SYKEn Hinku-laskentamallissa (ALas).  Alueen kaukolämmön tuotannossa ollaan siirtymässä ripeällä tahdilla kohti hiilineutraalia tuotantoa. Viime vuosina on tehty merkittäviä investointeja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Vuonna 2019 kaukolämmön ominaispäästöt olivat Turun seudulla 144 kgCO2/MWh ja vuonna 2022 päästöt olivat 60,6 kgCO2/MWh.

Lue lisää »

Rakennusten lämmityspäästöjen jakautuminen Varsinais-Suomessa vuonna 2020 (teollisuuden päästöissä vain kaukolämpö). Lähde: SYKE, ALas/Hinku-laskenta. 

ENERGIASEKTORIN MUUTOSTAVOITTEET 2030

 

1

Uudet energiantuotannon investoinnit perustuvat lähinnä poltolle vaihtoehtoisiin teknologioihin, kuitenkin toimitusvarmuus huomioiden

2

Älykkäät ja energiatehokkaat ratkaisut vähentävät suhteellista kokonaisenergiantarvetta

KÄRKITEEMAT JA TOIMENPITEET

Monipuolinen tuotanto

• Turun kaupunkiseudun ja Salon alueen keskitetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa luovutaan kivihiilen käytöstä korkean hyötysuhteen tuotantolaitosten ja uusiutuvien polttoaineiden avulla vuoteen 2022 mennessä. Huippu- ja varatuotannossa siirrytään asteittain uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Huolto- ja toimitusvarmuusnäkökohdat huomioidaan.

• Nostetaan energiantuotannon ja -jakelun energiatehokkuus mahdollisimman korkeaksi.

• Investoidaan eri kokoluokissa maa- ja kallioperälämpöä hyödyntäviin lämpöpumppuratkaisuihin sekä lämmönvarastointiin ratkaisujen tekniskaupallinen kypsyysaste huomioiden. Investoidaan myös hiilidioksidin talteenottoteknologiaan.

• Lämmön varastoinnilla minimoidaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaupunkiseutujen keskitetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa.

• Rakennetaan paikallisia biokaasulaitoksia lämmön-, sähkön- ja liikennebiokaasun tuotantoon erityisesti maatalouden sivuvirtoja hyödyntämällä.

• Toteutetaan ja edistetään aurinko- ja tuulivoimahankkeita kuntien, yritysten ja maanomistajien yhteistyöllä maakuntakaavassa osoitetuille alueille.

• Edistetään uusiutuvaan energiaan perustuvien synteettisten polttoaineiden tuotantoa, jakelua ja käyttöä. Hyödynnetään kiertotalouden materiaalivirtoja.

Seuranta

Lue lisää »

koristeellinen

Älykäs ja palveleva energiaverkko

• Hyödynnetään olemassa olevien energiaverkkojen (kaukolämpö, jäähdytys, sähköverkko) sektori-integraatiota etenkin kaupunkiseutujen energiaa tuottavien ja käyttävien kohteiden yhdistäjänä.

• Hyödynnetään hukkalämpöjä kiinteistöissä ja lämpöverkoissa.

• Kehitetään kaksisuuntaista lämpö- ja sähköverkkoa ja energian varastointia.

• Rakennuksissa otetaan käyttöön älykkäät ohjausjärjestelmät sekä sähkön ja lämmön kysyntäjouston mahdollistavat järjestelmät.

Seuranta

Lue lisää »

koristeellinen

Osallistava ja reilu energiamurros

• Toteutetaan soveltuvimmat ratkaisut öljystä luopumiseen sekä energiankulutuksen vähentämiseen kuntien kiinteistöissä hyödyntämällä mm. uusiutuvan energian kuntakatselmusta.

• Informaation avulla kiihdytetään kiinteistöyhtiöiden, taloyhtiöiden ja pientalojen lämmitysjärjestelmien vaihtoa öljystä pois.

• Taloyhtiöiden ja pientalojen aurinkosähköhankkeita tuetaan neuvonnalla ja kannustamalla yhteistyöhön.

• Julkisyhteisöt siirtyvät hankkimaan vain uusiutuvilla tuotettua, sertifioitua sähköä, lämpöä ja jäähdytystä.

• Mahdollistetaan kuluttajien osallistumista ja osallisuutta energiatuotantoon, esimerkkinä kiinteistökohtaiset aurinkovoimalat.

• Mahdollistetaan paikalliset lämpöenergiaverkot, jotka perustuvat lämpöpumppuratkaisuihin sekä alueellisen hukkalämmön hyödyntämiseen.

Seuranta

Lue lisää »

koristeellinen

Rakennusten energiatehokkuus

• Kunnat ja yritykset liittyvät oman toimialansa energiatehokkuussopimukseen ja sitoutuvat jatkuvaan energiatehokkuuden parantamiseen.

• Kunnat ja yritykset teettävät kiinteistöjen energiakatselmuksia ja toteuttavat esitetyt kustannustehokkaat investoinnit ja korjaustoimet.

• Taloyhtiöiden ja teollisuuskiinteistöjen peruskorjauksiin sisällytetään energiatehokkuuden parantaminen jo suunnitteluvaiheessa.

Seuranta

Lue lisää »

 

koristeellinen

Lisätietoa