Varsinais-Suomen päästölähteistä suurin on tieliikenne, joka kattaa 29 % päästöistä (v. 2020)

Liikenteen päästöistä 61 % aiheutuu henkilöautoliikenteestä, 27 % kuorma-autoliikenteestä ja 3 % joukkoliikenteestä. Henkilöliikenteen päästöt lasketaan auton rekisteröintipaikan mukaan. Tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Varsinais-Suomi on suhteellisen tiheästi asuttu, monista taajamista ja kyläkeskuksista koostuva maakunta. Erityispiirteenä on laaja saaristoalue. Vapaa-ajan asutusta on enemmän kuin missään muussa Suomen maakunnassa. Turun seutu on myös portti Skandinaviaan ja läntiseen Eurooppaan. Nämä kaikki ovat teollisen tuotannon, kaupan ja maatalouden liikennetarpeiden lisäksi osatekijöitä liikennepäästöjen muodostumisessa.

Lue lisää »

Tieliikenteen päästöjen jakautuminen vuonna 2020 Varsinais-Suomessa. Lähde: SYKE, ALas, Hinku-laskenta. 

LIIKENNESEKTORIN MUUTOSTAVOITTEET 2030

 

1

Varsinais-Suomen liikenteen päästöt ovat puolittuneet vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta

2

Kestävien kulkumuotojen osuus henkilöliikenteessä on kasvanut merkittävästi

KÄRKITEEMAT JA TOIMENPITEET

Kävelyn ja pyöräilyn osuuksien kasvattaminen

• Toteutetaan laadukkaat pyöräliikenteen pääreitit kaupunkiseuduille ja taajamiin.

• Parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kaupungeissa ja taajamissa kaavoituksen, infrarakentamisen ja kunnossapidon keinoin. Toteutetaan turvallista liikenneympäristöä.

• Kehitetään pyörämatkailua Saariston matkailureiteillä ja muilla maakunnan kulttuurimaisema-alueilla.

• Kunnat ja yrityksen vahvistavat viestintää ja ohjausta kestävän liikkumisen edistämiseksi.

Tilastokuvaajat

Lue lisää »

koristeellinen

Laadukkaat joukkoliikenteen ratkaisut ja liikkumispalvelut

• Edistetään eri liikennepalveluiden yhteensopivuutta ja käyttäjäystävällisyyttä käyttäjäinformaation, yhteiskäyttölippujen ja liityntäjärjestelyjen keinoin.

• Kunnat suuntaavat asutusta joukkoliikennekäytäviin ja ottavat käyttöön liikkumispalveluiden sekä kuljetusten yhdistelyn ratkaisuja ja kehittävät liikenteen solmupisteitä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

• Työnantajat ottavat käyttöön joukkoliikenteen käytön kannustimia.

• Luodaan tehokas joukkoliikennejärjestelmä toteuttamalla raitiotie, Turun seudun (Föli) runkolinjastot, vahvat seutulinjat ja niitä täydentävät kutsupohjaiset ratkaisut.

• Varmistetaan Tunnin junan toteutuminen ja edistetään paikallisjunaliikennettä.

Tilastokuvaajat

Lue lisää »
koristeellinen

Ajoneuvokannan uudistumisen vauhdittaminen

• Kaupunkien joukkoliikenne siirtyy käyttämään 100 % fossiilittomia käyttövoimia.

• Kunnat ja valtion aluetoimijat toteuttavat ennakoiden julkisen liikenteen kaluston, oman ajoneuvokaluston sekä kuljetuspalveluiden hankinnoissa puhtaiden ajoneuvojen lainsäädännön vaatimuksia.

• Yritykset hankkivat käyttöönsä ja työsuhdeautoiksi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevia ajoneuvoja.

Tilastokuvaajat

Lue lisää »

koristeellinen

Vaihtoehtoisten käyttövoimien lisääminen ja jakeluverkoston laajentaminen

• Edistetään investointeja uusiutuvan liikennekaasun alueelliseen tuotantoon ja uusiutuvien polttoaineiden jakeluverkoston laajentamiseen hyödyntäen valtion investointitukia.

• Kunnat, yritykset ja taloyhtiöt huolehtivat sähköajoneuvojen latausverkoston riittävästä laajentamisesta.

• Lisätään uusiutuvan liikennekaasun ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntää muun muassa teollisuuden ja kaupan alan kuljetuksissa.

• Sähköautojen pikalatausmahdollisuuksien parantaminen otetaan osaksi kaupunkisuunnittelua.

Tilastokuvaajat

Lue lisää »

koristeellinen

Tavaraliikenteen energiakäytön tehostaminen

• Tehostetaan kuljetuslogistiikkaa ja hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia optimoimaan reittejä ja kuljetuskapasiteettia sekä taajamajakelun tehokkuutta.

• Yritykset hyödyntävät ison kapasiteetin (HCT) ajoneuvoyhdistelmiä ja uusiutuvia polttoaineita kuljetuksissa sekä kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatukea ja ottavat käyttöön sähköisen kaupunkilogistiikan ratkaisuja.

• Varmistetaan tavaraliikenteen toimivuus ja sujuvuus kehittämällä tie- ja katuverkostoa sekä liikennejärjestelyjä.

koristeellinen

Tietoliikenneyhteyksien ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen

• Kehitetään kattavaa ja laadukasta tietoliikenneverkkoa mahdollistamaan yritystoimintaa, etätyöskentelyä ja monipaikkaista asumista.

• Kehitetään digitaalisia alustoja ja järjestelmiä tavoitteena laaja paikkariippumaton yritystoiminta ja työskentely.

koristeellinen

Lisätietoa