Vet du vad du dricker?

Etusivu / Uutiset / Vet du vad du dricker?

De flesta stugägare och invånare i glesbygden får sitt hushållsvatten ur en borr- eller schaktbrunn. Brunnsvattnet i endast en fjärdedel av dessa brunnar är klanderfritt.

kankaanpaa-kuninkaanlahde_mariamakinenMan måste göra rätta val för att få brunnsvatten av god kvalitet, dvs. välja brunnens plats noggrant, bygga brunnen med omsorg och förhindra föroreningar från att nå marken kring brunnen och själva brunnen.

Var lönar det sig att bygga brunnen?

Utgångspunkten är att potentiella föroreningskällor (sedimenteringsbrunnar, avlopp, gödslade åkrar, trädgårdar, djurstall, sop- eller gödselhögar, utedass, oljecisterner och vägar som saltas) ligger nedströms från brunnen vad gäller grundvattnets strömningsriktning.

Det lönar sig inte att bygga brunnen i en grop eller däld i terrängen. Brunnens närmaste omgivning bör formas så att den sluttar neråt utåt från brunnen. De delar av brunnen som ligger ovanför grundvattenytan ska vara täta, så att ytvatten inte kommer åt att smutsa ner brunnsvattnet.

Det lönar sedan sig att hålla ett öga på brunnens skick, brunnsvattnets kvalitet och vattenmängden året om. Det är också bäst att låta undersöka vattenkvaliteten minst vart tredje år. Vattnet kan verka klart och smaka gott fastän det skulle innehålla skadliga ämnen. Med hjälp av regelbundna undersökningar kan du klarlägga när en eventuell ändring skett och vad som ligger bakom den.

Håll brunnens omgivning ren

loimaan-lahde_mariamakinenDe vanligaste orsakerna till sanitära olägenheter är en hög bakteriehhalt eller en för hög halt av nitrat/nitrit. De här har i allmänhet sin förklaring i avloppsvatten eller gödsel som hamnat i brunnsvattnet. Du kan också få problem med brunnen om det finns djurstall, oljecisterner, vägar som saltas eller havsområden i närheten.

Många växtskyddsmedel transporteras lätt i marken och nedbryts mycket långsamt. Av den här orsaken är det helt eller delvis förbjudet att använda växtskyddsmedel på grundvattenområden. Överväg alltid noga om du verkligen behöver växtskyddsmedel på din gård!

Vid tvätt och underhåll av bilar och maskiner läcker tvättmedel och andra kemikalier ut i jordmånen. Dessa innehåller vattenlösliga föreningar, som kan transporteras från markytan till djupare jordlager och ända ner till grundvattnet. Tvätta alltså aldrig bilen i närheten av brunnen!

Undvik också att förvara skräp och skrot på bostadsfastigheten. Det kan läcka ut skadliga ämnen från dem i marken. Förvara alltid vätskeformigt avfall i tätt slutna kärl och placera kärlen på ett underlag som inte läcker.

Gamla cisterner för eldningsolja och deras rörsystem kan småningom rosta sönder och då kan olja läcka ut i jorden och vidare i grundvattnet. Det är inte sagt att försäkringen ersätter kostnaderna av reningen av marken.

Från avloppsvattnen kan det komma ut många skadliga ämnen och bakterier i jordmånen. Använd så litet kemikalier hemma som möjligt, och kontrollera regelbundet att ert avloppssystem är i skick.

Var noggrann också annanstans än på din egen gård

I naturen finns grundvattenområden i trakter med åsar och tallmoar som består av sand- och gruslager. Grundvattenområdena och skyddsområdena kring grundvattentäkter är i allmänhet markerade i terrängen med skyltar. I dessa områden ska man vara speciellt försiktig. Man bör omedelbart ringa nödcentralen (112) vid olycksfall eller skador på dessa områden.

På nätet finns rikligt med information om brunnar. Du får information om rätt slags fastighetsspecifik avloppshantering från kommunens byggnadstillsyns- och miljöskyddsmyndigheter.

För mer information:

  • syke.fi/avointieto – I det geografiska datamaterialet finns gränserna för grundvattenområdena; du kan kontrollera om din fastighet ligger inom ett grundvattenområde.
  • http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Byggande/Byggnadsprojekt/Installationstekniska_system_VVS/Brunnar – Instruktioner för underhåll och skötsel av brunnar samt nyttig information om brunnsvattnens kvalitet

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *