Kestävien energiaratkaisujen Satakunta

Runsaan ja monipuolisen energiantuotannon lisäksi Satakunnan teollinen rakenne käyttää paljon energiaa. Energia- ja ilmastopolitiikassa on kolme perusulottuvuutta, joiden tasapainosta on jatkuvasti huolehdittava siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Energiajärjestelmän on oltava:

 • Kustannustehokas sekä mahdollistettava kansantalouden kasvu ja suomalaisten yritysten kilpailukyky globaaleilla markkinoilla
 • Kasvihuonekaasupäästöjen ja ympäristön näkökulmasta kestävä
 • Riittävän toimitusvarma

Energiajärjestelmän muutos tulee toteuttaa hallitusti siten, että lähtökohtana on olemassa oleva järjestelmä. Esimerkiksi energiantuotannon ja teollisuuden investoinnit ovat pitkäikäisiä ja rakennusten ja jopa autokannan uusiutuminen on hidasta.

Toiminnalliset painopisteet ja toimenpide-ehdotukset

Tavoitellaan energiaviisasta maankäyttöä ja rakentamista

 • Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen ja ottaa huomioon ekologisen viherrakenteen toimivuuden.
 • Turvataan energiantuotannon ja siirron edellyttämät riittävät alueet sekä luodaan mahdollisuuksia uusille energiantuotantomuodoille ja hajautetulle energiantuotannolle
 • Vaikutetaan liikkumistarpeen vähentämiseen ja kulkutapoihin sekä päästöjen pitkän aikavälin kehitykseen yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon energiaviisaalla suunnittelulla.
 • Edistetään yhdyskuntarakenteen suunnittelussa toimivaa liikennejärjestelmää joukko- ja kevyenliikenteen edistämiseksi sekä sijoitetaan merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet siten, että ne ovat eri väestöryhmien kannalta hyvin saavutettavissa.
 • Painotetaan yhdyskuntarakenteen suunnittelussa päästöttömän energiantuotannon mahdollistamista.
 • Edistetään energiatehokkaiden rakennusmateriaalien käyttöä, puurakentamista ja hiilineutraalia rakentamista alueella näyttämällä esimerkkiä julkisten kiinteistöjen rakentamisessa ja kunnostamisessa.
 • Edistetään tyhjilleen jäävien rakennusten innovatiivista uusiokäyttöä.
 • Kannustetaan yksityishenkilöitä energiatehokkuutta parantavaan korjausrakentamiseen ja edistetään sitä myös julkisissa kiinteistöissä.
 • Huomioidaan luontoon ja kulttuuriympäristöön liittyvät arvot sekä elinympäristön viihtyvyys.

 

Vähennetään energian tuotannosta ja kulutuksesta syntyviä päästöjä

 • Toimitaan energiatehokkuuden parantamiseksi lisäämällä yhdyskuntien ja kiinteistöjen energiatehokkuutta.
 • Edistetään uusiutuvan ja päästöttömän energian tuotantoa sekä huomioidaan uusiutuvan energiatuotannon tavoitteet kaavoituksessa.
 • Vähennetään turpeen energiakäyttöä hallitusti, ja tuetaan toimialaa käytön vähentämisestä aiheutuneessa muutoksessa.
 • Edistetään kestäviä energiaratkaisuja maataloudessa.
 • Turvataan energiantuotannon ja -huollon kehittämisedellytykset.
 • Edistetään uusiutuviin energiamuotoihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien
 • Selvitetään älykkäiden energiaverkkojen hyödyntämismahdollisuuksia.
 • Kannustetaan kuntia sitoutumaan energiatehokkuussopimuksiin ja toimijoita laatimaan vähähiilisyysstrategioita.
 • Edistetään maa- ja metsätalouden sivuvirtojen hyödyntämistä energiantuotannossa.
 • Ohjataan ja kannustetaan kuntalaisia ja kunnassa toimivia yrityksiä muuttamaan kulutustottumuksiaan energiaa säästäviksi.
 • Hyödynnetään maa- ja metsätalouden sivuvirtoja energiantuotannossa.

 

Kehitetään monipuolista energia- ja ympäristöalan koulutusta

 • Ylläpidetään ja kehitetään energia- ja ympäristöalan koulutusta.
 • Vahvistetaan energia- ja ympäristöalan osaamista mm. koulutus- ja kehittämishanketoiminnan ja tiivistetyn verkostoitumisen kautta.
 • Lisätään rakennusalan täydennyskoulutusta energiatehokkuusosaamisen parantamiseksi ja panostetaan riippumattomaan rakennusalan tutkimukseen.
 • Lisätään tutkimusta esimerkiksi rakennusten koko elinkaaren ympäristövaikutuksista raaka-aineen hankinnasta hylkäämiseen asti (elinkaariarviointi).
 • Kehitetään ydinenergian tuotanto- ja osaamisalaa perusenergian tuotannossa.
 • Lisätään kiertotalouden sisältöjä eri alojen koulutuksiin sekä koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.
 • Kehitetään työssä käyvän henkilöstön energia- ja ympäristöosaamista ohjaamalla ja kouluttamalla.
 • Tunnistetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kehitetään koulutuksia niiden mukaisiksi.
 • Vahvistetaan Satakunnan asemaa monipuolisen energiaosaamisen ja -tuotannon keskittymänä.

 

CANEMURE-hanke 2018-2024 tukee ilmastotyötä maakunnissa

CANEMURE-hanke saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta

 

 

 

Tämän hankesivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.