Ilmastoviisas Satakunta

Ilmastoviisas Satakunta -teeman keskeisenä lähtökohtana on Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030, jonka teemasta Kohti ilmastoviisasta arkea on johdettu tavoite Ilmastoviisas Satakunta. Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolisia sektoreita eli ns. taakanjakosektoria.

Rinnakkain vuoden 2016 lopulla valmistuneen energia- ja ilmastostrategian kanssa suunnitelman avulla pannaan toimeen hallitusohjelman ilmastopolitiikan tavoitteet. Keskipitkän aikavälin suunnitelma painottaa esimerkiksi sektorien välisiä kytkentöjä sekä poikkileikkaavia teemoja, kuten kulutuksen ja paikallisen ilmastotyön merkitystä.

 

Kuvituskuva Kuvia Suomesta -kuvapankki, Joona Kotilainen.

Toiminnalliset painopisteet ja toimenpide-ehdotukset

Lisätään kotitalouksien ilmastotietoisuutta

 • Tarjotaan kuntalaisille luotettavaa ja helposti saatavilla olevaa tietoa arjen valintojen ilmasto-vaikutuksista.
 • Kehitetään kannustimia vastuullisempiin arjen kulutusvalintoihin.
 • Tavoitellaan jokaisen Satakunnan kotitalouden hiilijalanjäljen pienentämistä.
 • Edistetään kotitalouksien mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvan energian sekä kulutusjouston tuomia mahdollisuuksia.
 • Mahdollistetaan kaikille tasapuoliset kierrätysmahdollisuudet ja tehostetaan biojätteen erilliskeräystä.
 • Edistetään ilmastomyönteisen arvomaailman kasvua hyödyntäen esimerkiksi kulttuurituotantoa ja matkailua vaikuttaen erilaisten käyttäjäryhmien ilmastotietoisuuteen.

 

 

Huomioidaan ilmastoasiat kuntien toiminnassa

 • Kannustetaan henkilöautojen vaihtoa vähäpäästöisempiin.
 • Tuodaan ilmastoasiat osaksi kuntien viestintää.
 • Lisätään yhteistyötä koulujen välillä ilmastokasvatuksen parantamiseksi.
 • Vähennetään ruokahävikkiä kouluissa ja päiväkodeissa kokeilujen avulla sekä lisätään kasvisruoan osuutta.
 • Edistetään digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja ja palvelullistamista.
 • Asetetaan kunnissa toimialakohtaiset ilmastotavoitteet.
 • Otetaan ympäristönäkökulma huomioon kaikessa kuntien päätöksenteossa.
 • Kunnat näyttävät esimerkkiä uusiutuvien materiaalien käytössä ja puurakentamisessa sekä vanhan rakennuskannan ylläpitämisessä ja hyödyntämisessä.
 • Kunnat liittyvät energiatehokkuussopimuksiin ja Hinku-verkostoon.
 • Satakunta hakeutuu Hinku-maakunnaksi.

 

 

Parannetaan energiatehokkuutta yrityksissä

 • Kiinnitetään huomiota yrityksen viestintään ilmastoasioista ja vältetään mahdollista viherpesua.
 • Yrityksissä selvitetään mahdollisuuksia teollisiin symbiooseihin.
 • Yritykset liittyvät energiatehokkuussopimukseen.
 • Kannustetaan työntekijöitä kestävämpiin liikkumismuotoihin työmatkoilla ja hyödynnetään mahdollisimman paljon etätyömahdollisuuksia.
 • Edistetään ilmastomyönteisen arvomaailman kehittämistä esimerkiksi kulttuurituotannossa, matkailussa ja vaikutetaan tätä kautta erilaisten käyttäjäryhmien ilmastotietoisuuteen.
 • Sisällytetään yritysten investointeihin ja hankintoihin ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet.
 • Lisätään yritysten, palveluntarjoajien ja tuottajien ilmastotietoisuutta ja vastuullisuutta.

 

 

Edistetään kiertotaloutta

 • Tuetaan teollisten symbioosien muodostumista yritysten ja yritysryhmien kesken myös alueen kaavoituksen keinoin.
 • Tuetaan materiaalien kierrätystä kuntien toiminnassa.
 • Lisätään yhteistyötä alueen korkeakoulujen, yritysten ja kuntien kesken tietoisuuden lisäämiseksi ja uusien innovatiivisten toimintatapojen luomiseksi.
 • Aloitetaan uusia hankkeita kierotalouden eri osa-alueiden edistämiseksi.
 • Suunnataan julkiset hankinnat uusien kiertotaloutta tukevien ratkaisujen ja tuotteiden hankintaan.
 • Huomioidaan kiertotalousnäkökulma julkisia hankintoja suunniteltaessa ja otetaan elinkaariajattelu vahvemmin mukaan päätöksentekoon.
 •  Tehostetaan alueellisten materiaalivirtojen selvittämistä ja hyödyntämistä sekä lisätään kestävässä kierrossa olevien raaka-aineiden osuutta suunnitelmallisesti.
 • Tuetaan kotitalouksia, yrityksiä ja julkista sektoria kiertotalouden edistämistoimissa sekä edistetään kiertotalouslähtöistä suunnittelua ja tuotantoa.
 • Edistetään jakamistaloutta ja palvelullistamista sekä kehitetään uusia kestävää kehitystä tukevia liiketoimintamalleja.
 • Selvitetään maatalouden ja muun maankäytön biokaasun tuotanto- ja jalostusmahdollisuudet maakunnan alueella ja edistetään niitä.

 

 

Varaudutaan ja sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

 • Varmistetaan, että Satakunnan kunnilla on ajantasaiset sopeutumistarkastelut tai suunnitelmat erillisinä tai osana ilmasto- ja ympäristöohjelmia.
 • Lisätään toimialojen tietämystä varautumisesta ja sopeutumisesta.
 • Tuetaan yhteiskunnalle kriittisten toimialojen mm. vesihuoltolaitosten, energiantuotannon ja –jakelun sekä elintarviketuotannon varautumista ja sopeutumista ilmastonmuutokseen.
 • Ohjataan kiinteistöjen rakentamista ilmastonmuutoksen näkökulmasta kestäville alueille sekä huomioimaan muuttuvan ilmaston aiheuttama kosteusrasitus kiinteistöjen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa.
 • Lisätään poikkitieteellisellä tutkimus- ja kehitystyöllä, koulutuksella, tutkimus- ja oppilaitosten vuoropuhelulla ja yhteistyöllä sekä viestinnällä yhteiskunnan sopeutumiskykyä. Kehitetään innovatiivisia ratkaisuja ja kansalaisten tietoisuutta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.
 • Käytetään satokasveina muuttuvaan ilmastoon sopivia lajikkeita ja kokonaan uusia lajeja.
 • Huolehditaan peltomaan kasvukunnosta.
 • Käytetään metsänhoito- ja käsittelymenetelmiä, jotka huomioivat ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit, kuten sekametsien ja kasvupaikalle soveltuvien puulajien suosiminen, sekä jalostetun taimiaineksen käyttö.
 • Toteutetaan Kokemäenjoen vesistön tulvasuojelua.
 • Varaudutaan lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin sekä muihin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin ja riskeihin.
 • Hyödynnetään viherväyliä kaupunkisuunnittelussa.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan valuma-aluekohtaisia ennallistamis- sekä muita vesiensuojelutoimia yhteistyössä maanomistajien kanssa.
 • Vähennetään rankkasateissa vesistöjen kuormitusta edistämällä kuntien sekaviemäröinnin muuttamista erillisviemäreiksi, jolloin jäte- ja hulevesi johdetaan eri putkistoissa.

 

 

Tuetaan luonnon monimuotoisuutta

 • Toteutetaan olemassa olevat maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvat monimuotoisuusohjelmat (Metso, Helmi) Satakunnassa täysimääräisinä tunnistamalla suojelukriteerit täyttävät kohteet ja kannustavasti maanomistajille viestimällä.
 • Kannustetaan metsänomistajia monimuotoisuutta tukeviin ja säästäviin metsän- ja luonnonhoidon toimenpiteisiin, kuten elävän säästöpuun ja kuolleen puun lisäykseen sekä sekametsien kasvatukseen.
 • Toteutetaan viherverkkoselvitys eli luonnon monimuotoisuuden ydinalueiden ja ekologisten
  yhteysalueiden määrittely.
 • Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä alueiden käytön suunnittelussa.
 • Rajoitetaan haitallisten vieraslajien leviämistä huomioiden mahdolliset uudet haitalliset vieraslajit. Erotetaan vieraslajit ja tulokaslajit.
 • Huolehditaan kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.

 

 

CANEMURE-hanke 2018-2024 tukee ilmastotyötä maakunnissa

CANEMURE-hanke saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta

 

 

 

Tämän hankesivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.