Viehkot taajamat on Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon maakuntien selvitys- ja kokeiluhanke, joka toteutetaan yhteistyössä pilottialueen kuntien kanssa 2018-2019 välisenä aikana. Ympäristöminis-teriö on myöntänyt hankkeeseen rahoituksen. Varsinais-Suomessa pilotteina ovat mukana Mynämäen ja Auran kunnat. Hankkeessa tarkastellaan niiden keskustaajamia ja etsitään välineitä elinvoimaisuuden edistämiseen ja uusiutumiseen kestävällä tavalla.

Hankkeessa on tutkittu rakennetun ympäristön historiaa ja tarinaa taajaman kehityksestä tähän päivään. Tutkija Paula Saarento Varsinais-Suomen maakuntamuseosta ja arkkitehti Anna-Liisa Nisu ovat kartoittaneet keskustojen historiallista luonnetta ja nykytilaa sekä selvittäneet, mitkä elementit, ominaispiirteet ja olosuhteet taajamissa ovat sellaisia, joilla on ollut sekä historiallisesti että nykyaikana erityistä merkitystä yhteiskunnan ja yhteisön kannalta.

Rakennettu ympäristö on erityisesti tapahtumapaikka. Toiminnalla onkin keskeinen rooli merkitysten syntymiselle. Hanke käynnistettiin syksyllä 2018 järjestämällä molemmissa taajamissa kävelytyöpajat, joiden tarkoituksena oli herätellä asukkaita miettimään mitkä paikat omassa elinympäristössä ovat merkityksellisiä.

Nyt on toisen asukastilaisuuden aika. Tilaisuudessa avataan teemoja, jotka ovat vaikuttaneet taajaman nykyiseen identiteettiin ja sitä millainen on taajaman tähänastinen kehitystarina. Mitkä ovat niitä asioita, jotka tekevät paikasta vetovoimaisen ja millaisia ovat asukkaiden ja toimijoiden kokemukset rakennetun ja rakentamattoman ympäristön viesteistä. Entä miten muutokset koetaan?

Kerätyn aineiston ja keskustelun pohjalta laaditaan mahdollisia toimenpidesuunnitelmia ja ehdotuksia kuntien ja maakunnan suunnittelutyön edistämiseksi. Työn sisältö, toimenpide-ehdotukset ja tulokset kootaan yhteenvetoraporttiin, ja ne esitellään hankkeeseen osallistuneille ja yleisölle.

Auran tilaisuus 3.4.2019
Mynämäen tilaisuus 4.4.2019