Teknologiaratkaisut apuna ilmastonmuutoksen hillinnässä

Etusivu / Ilmasto / Energia / Teknologiaratkaisut apuna ilmastonmuutoksen hillinnässä
Teknologiaratkaisut apuna ilmastonmuutoksen hillinnässä

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) järjesti Ilmastotalkoot Satakunnassa -webinaarin 17.11.2021. Webinaarin teemana oli ”Teknologiaratkaisut apuna ilmastonmuutoksen hillinnässä”. Tilaisuudessa kuultiin energia-alan asiantuntijoiden ja maakunnan alueella toimivien yritysten puheenvuoroja, joissa keskityttiin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen teknologiaratkaisujen näkökulmasta. Puheenvuoroissa nousivat ilmastotyön haasteiden rinnalla esiin uusien teknologioiden kehittämisen tuomat mahdollisuudet, ja yritysten tahtotila ratkaisujen löytämiseen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja emeritus Jukka Moilanen.

”Ihminen on asetettava päätöksenteon keskiöön”

Tilaisuuden ensimmäisenä puhujana oli Aalto-yliopiston professori ja Suomen ilmastopaneelin jäsen Peter Lund, joka kertoi maailmanlaajuisista ilmastotavoitteista ja hiilineutraalin energiamurroksen onnistumisen edellytyksistä. Lund totesi webinaarin aiheen sopivan hienosti Satakuntaan ja tituleerasi maakuntaa energiamaakunnaksi sen alueella käytettävien monipuolisten energialähteiden vuoksi. Lund havainnollisti esitystään kuvaajilla ilmastopäästöjen kehityksestä ja korosti puheessaan hiilinielujen kasvavaa merkitystä ilmastopäästöjen hillinnässä.

Professori Lund listasi puheessaan ratkaisuja, joiden avulla päästövähennystavoitteisiin pääseminen on mahdollista globaalilla tasolla. Vuoteen 2050 mennessä energiantuotannon ja -käytön tulee sähköistyä, sähkön ja lämmön tulee olla päästöttömiä ja myös rakennusten tulee olla päästöttömiä. Kivihiilen ja öljyn käytöstä tulee päästä eroon, bioenergian tuotannossa siirrytään kestävän biomassan käyttöön. Lund alleviivasi myös, että sähköistymisen myötä energiantuotanto tulee tulevaisuudessa olemaan sääperustainen, jolloin hajautettu tuuli- ja aurinkovoima, kaiken tasoiset lämpöpumput ja digitaaliset ratkaisut korvaavat polttoaineperustaisen energiajärjestelmän. Uuden ja nykyisen energiajärjestelmän väliin tarvitaan järjestelmien integrointia ja joustavuusratkaisuja.

Lund nosti puheessaan esiin myös energiamurroksen eettiset ja taloudelliset näkökohdat. Vauraimpien maiden on otettava vetovastuu, sillä heikoimmin kehittyneillä mailla ei yksinkertaisesti ole varaa yhtä suureen muutokseen, kuin esimerkiksi Euroopan mailla. Lund osoitti myös talouden vaihtelun heijastuvan päästömääriin perinteisesti siten, että talouden kasvaessa päästötkin kasvavat ja päinvastoin. Tämä kytkös olisi pystyttävä poistamaan, jotta muutos voisi tapahtua kestävästi. Lund painotti puheessaan useaan kertaan, että teknisten ratkaisujen kehittymisen ja energiamurroksen lisäksi tarvitaan koko yhteiskunnan muuttumista kestäväksi, tarvitaan kestävää talouspolitiikkaa ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista. ”Ihminen on asetettava päätöksenteon keskiöön”, Lund totesi. Ihmisten hyvinvointi ja ihmisten ottaminen mukaan päätöksentekoon paikallistasolla, on avainasemassa hyviin tuloksiin pääsemisessä.

Kaukolämmön kysynnän vaihtelu luo haasteita vihreälle siirtymälle

Webinaari jatkui Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkija Tomi J. Lindroosin puheenvuorolla siirtymästä päästöttömään kaukolämpöön. Kaukolämpö on yleinen lämmitysmuoto ja sitä tuotetaan paikallisesti. Hyödynnettävä energialähde vaihtelee sen mukaan, mitä on paikallisesti saatavilla. Päästöttömän kaukolämmön saavuttamiseksi on monia vaihtoehtoyhdistelmiä, joista kullakin alueella voidaan valita sopivimmat.

Kaukolämpölaitosten uudistuminen on hidasta, koska investoinnit ovat suuria ja kannattavia lähinnä silloin, kun remontti on muistakin syistä ajankohtainen. Uusiutuviin energialähteisiin siirtymiselle omat haasteensa asettaa kaukolämmön kysynnän vaihtelut. Esimerkiksi Suomen eteläisissä osissa talvet ovat pääosin leutoja, mutta lämmön tarve kasvaa yleensä lyhyiksi jäävillä kylmillä jaksoilla. Kaukolämmöntuotannon täytyy siis pystyä reagoimaan säiden vaihteluihin ja sillä on oltava käytössään nopeasti hyödynnettävää energiareserviä. Koska lämpöä tarvitaan eniten pimeään vuodenaikaan, aurinkolämpöä ei katsota kannattavaksi kaukolämmön energialähteeksi. Lindroos kertoi odottavansa mielenkiinnolla, millaisiin ratkaisuihin energiayhtiöt päätyvät kaukolämmön kehittämisessä päästöttömäksi. Ratkaisuilla on päästöjen lisäksi suuri merkitys paikallistalouteen työpaikkojen ja hankintaketjujen kautta.

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy panostaa energiatehokkuuteen

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen kertoi webinaarissa teollisuusalueella tehdyistä energiatehokkuushankkeista. Rauman Meriteollisuuskiinteistöt on Suomen ensimmäinen teollisuusalue, jolla on yksi koko alueen kattava ympäristölupa. Kaikki alueella toimivat yritykset ovat sitoutuneet lupaehtoihin ja luvan raportointi tapahtuu keskitetysti. Rauman Meriteollisuuskiinteistöt on myös mukana Canemure-hankkeessa ja toteuttaa erilaisia päästövähennystoimia hankkeen puitteissa.

Luukkonen kertoi yhtiön saaneen vähennettyä teollisuushallien energiankulutusta valaistustekniikan päivityksellä, ilmavuotojen korjaamisella ja sisälämpötilan laskemisella. Lisäksi hallien suurten ovien aukioloaikaa on saatu lyhennettyä seurannan avulla, ja siten laskettua lämmityksen tarvetta. Energiankulutusta seurataan hankkeessa mittareilla, jotka antavat reaaliaikaisen tiedon energiankulutuksesta ja tallentavat myös historiatiedot myöhempää tarkastelua varten. Mittauksia toteutetaan oppilasyhteistyönä ja saavutettu energiansäästö näkyy paitsi vähentyneinä päästöinä, myös alentuneina kustannuksina.

Lue lisää Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:stä (seasideindustry.com)

Biolan tuotteistaa muiden tuottajien sivuvirtoja

Biolan Oy:n tuotekehitysjohtaja Hannamaija Fontell kertoi webinaarissa Biolanin tuotteista ja tuotekehityksestä, joilla pyritään kiertotalouden lisäämiseen ja ihmisten hiilijalanjäljen pienentämiseen. Yritys syntyi aikanaan tuottamaan lannoitetta broilerin lannasta ja on sittemmin laajentanut toimintaansa myös muiden maatalouden ja teollisuuden sivuvirtojen kompostointiin ja käsittelyyn lannoitteiksi ja kasvualustoiksi. Tuotevalikoimaan kuuluu myös ekologisen asumisen tuotteita, kuten kompostoreja ja kuivakäymälöitä.

Koska Biolanin tuotanto perustuu sivuvirtojen hyödyntämiseen, yrityksen toiminta auttaa muita yrityksiä pääsemään eroon hankalistakin sivutuotteista. Fontell kertoo Biolanin tuotekehitystiimin suhtautuvan avoimesti uusiin kehitysideoihin ja etsivän ratkaisuja haasteita pelkäämättä motolla ”kaiken ei aina tarvitse heti onnistua”. Tällä hetkellä Biolan kehittää korvaavia tuotteita käytettäväksi tuotteissaan turpeen tilalla. Tavoitteena on, että turveperäiset raaka-aineet poistuvat käytöstä vuoteen 2040 mennessä. Biolan käyttää tuotannossaan uusiutuvaa energiaa osana vastuullista yritysstrategiaa.

Lue lisää Biolanin ympäristövastuullisuudesta (biolan.fi)

Kaikki öljystä valmistettavat jakeet pystytään tuottamaan vedyn avulla

P2X Solutionsin teknologiajohtaja Tuomo Rinne kertoi puheessaan vedyn hyödyntämisen mahdollisuuksista ja alan kasvunäkymistä. Rinne otti puheenvuoronsa aluksi kantaa yleiseen keskusteluun, jossa usein ihmetellään, miksi Suomen ilmastotavoitteet ovat niin kunnianhimoiset. Rinne toteaa syyksi yksinkertaisesti sen, että ”Suomelle tavoite on mahdollinen!”. Rinne muistuttaa, että ilmastopäästöjen vähentämistä ei tulisi nähdä vain haasteena, vaan myös merkittävänä mahdollisuutena suomalaisille yrityksille.

Rinteen edustama P2X Solutions on rakentamassa Harjavaltaan Suomen ensimmäistä teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitosta (20 MW). Alalle ennustetaan miljardiluokan kansainvälisiä markkinoita, sillä vety on hyvin monikäyttöinen energialähde. Vedyn avulla pystytään jo olemassa olevilla tekniikoilla valmistamaan kaikki jakeet, joita öljystä saadaan. Vety ja sen yhdisteet voisivat siis piankin korvata öljyn kokonaan.

Rinne muistuttaa, että öljyä jalostettaessa siitä saadaan aina tietty määrä eri käyttötarkoituksiin käytettäviä jakeita. Tämän vuoksi öljystä luopuminen sen joissakin käyttötarkoituksissa ei poista ongelmaa, vaan öljystä pitäisi luopua kokonaan. Sellaisissa kohteissa, joissa öljyn tai muun ympäristön kannalta ongelmallisen energialähteen voi korvata sähköllä, tulisi Rinteen mukaan siirtyä suoraan sähköön. On kuitenkin paljon kohteita, joiden sähköistäminen on vaikeaa ja niiden energialähteenä vihreä vety on toimiva ratkaisu.

Lue lisää P2X Solutions Oy:n Harjavallan vetylaitoshankkeesta (p2x.fi)

 

Kiitokset Satakunnan ammattikorkeakoululle antoisasta webinaarista!

Tapahtuma järjestettiin osana EU-Life-rahoitteista CANEMURE-hanketta (hiilineutraalisuomi.fi)

 

 

 

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *