Reaaliaikaista vedenlaatutietoa

Etusivu / Ajankohtaiset / Reaaliaikaista vedenlaatutietoa
Reaaliaikaista vedenlaatutietoa

Uuden VESIMITTARI-palvelun (www.ymparisto.fi/vesimittari) avulla kaikki kiinnostuneet voivat seurata Lounais-Suomen jokien vedenlaatua kahdeksalla mittausasemalla lähes reaaliajassa. Kuvat päivittyvät palveluun vähintään kerran vuorokaudessa automaattisesti. Näin kattavaa reaaliaikaista jokien havainnointiverkostoa ei ole vielä muualla Suomessa. Palvelun ovat tuottaneet Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus SYKE.

– Vedenlaatutiedot saadaan jokiin sijoitetuista automaattisista vedenlaatumittareista. Ne keräävät tiedot sameudesta sekä nitraattitypen ja hapen pitoisuudesta puolen tunnin välein ja järjestelmä lähettää ne palvelimelle, kertoo suunnittelija Marjo Tarvainen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Sameudesta lasketaan kokonaisfosforin ja kiintoaineen pitoisuudet ja nitraatista kokonaistypen pitoisuus.

Sivustolla voi seurata myös mereen laskevien jokien kuljettamien ravinteiden ja kiintoaineen määriä. Ne lasketaan veden laatu- ja joen virtaamatietojen perusteella.

Jokien ravinteiden määrä vaihtelee sateisuuden mukaan

Jokien virtaamat ja veden laatu voivat muuttua hyvin nopeasti. Koska mittarit toimivat käytännössä jatkuvasti, saadaan niillä huomattavasti enemmän ja tarkempaa tietoa jokien vedenlaadun ja kuormituksen vaihteluista kuin perinteisellä näytteenottoon ja laboratorioanalyyseihin perustuvalla menetelmällä. Vesinäytteitä tarvitaan kuitenkin edelleen jonkin verran mittareiden tulosten laadunvarmistamiseksi.

Sateisuuden lisääntyessä myös virtaamat ja ravinteiden määrä vedessä yleisesti ottaen kasvavat. Palvelussa olevat kuvaajat kertovat havainnollisesti tämän yhteyden. Myös tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesien tilaan tarkentuvat.

Palvelun tavoitteena on tuoda mittareiden tuottama tieto kaikkien saataville havainnollisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Sivuston toteuttamisessa onkin panostettu erityisesti tulosten visuaalisuuteen ja interaktiivisuuteen.

– Tavoitteena on lisätä ihmisten tietämystä ja kiinnostusta jokivesien tilaan sekä parantaa ympäristöhallinnon keräämän vesitiedon hyödyntämistä ja käytettävyyttä. Jatkossa sivustoa tullaan kehittämään, ja sinne on tarkoitus tuoda mittaritietoa myös muualta Suomesta, kertoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen SYKEstä.

Vedenlaatuasemista ja niiden ylläpidosta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja vedenlaatuaineistojen laadunvarmennuksesta Luode Consulting Oy. Kuormituslaskennassa käytettävien virtaamatietojen oikeellisuudesta vastaa Suomen ympäristökeskus yhdessä tiedon toimittajien kanssa.

Miten pitoisuus ja kuormitus eroavat toisistaan?

  • Pitoisuus kertoo aineen määrän litrassa vettä esim. kokonaisfosforipitoisuus 100 µg/l.
  • Kuormitus kertoo, paljonko ainetta kulkee aikayksikössä joessa. Kuormitus saadaan kertomalla aineen pitoisuus ja virranneen veden määrä keskenään. Esim. kokonaisfosforikuormitus 100 kg/vrk.

>> Varsinais-Suomen ELY-keskus
>> VESIMITTARI
>> Lounais-Suomen vedet