Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteillä on keskeinen rooli Varsinais-Suomen maaseudun kehittämisessä

Etusivu / Ilmasto / Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteillä on keskeinen rooli Varsinais-Suomen maaseudun kehittämisessä
Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteillä on keskeinen rooli Varsinais-Suomen maaseudun kehittämisessä

ELY-keskus 20.7.2023: EU:n uusi maaseuturahoituskausi 2023–2027 on pikku hiljaa pääsemässä vauhtiin. ELY-keskuksen Maaseutupalvelut-yksikön johdolla on valmisteltu uuden rahoituskauden alkamista Varsinais-Suomessa jo parin viime vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yhteistyön tuloksena syntynyt alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma antaa suuntaviivat EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP27) toteuttamiselle maakuntatasolla.

Ohjelmakaudella 2023–2027 ympäristö- ja ilmastotoimenpiteillä on aivan keskeinen rooli, jota korostaa toimenpiteille osoitettu oma korvamerkitty osuutensa maaseuturahoituksen kokonaisuudesta. Lisäksi hanke- ja yritystukien valtakunnallisissa valintaperusteissa (maaseutu.fi) on merkittävä painoarvo kestävän kehityksen periaatteiden täyttämiselle. Vihreän siirtymän hankkeiden pääteemoina EU:n maaseuturahoituksessa ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuus.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lisäksi maaseuturahoitusta myöntävät Varsinais-Suomen alueella toimivat viisi Leader-ryhmää: Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Varsin Hyvä, I Samma Båt, Ravakka ja Ykkösakseli.

​​Varsinais-Suomen maakunnan yhteisinä teemoina ovat mm. elinkeinojen kehittäminen ja alueiden elinvoimaisuus, Saaristomeri-kysymykset ja vesiensuojelu.

Maaseuturahoituksen hanketukien keskiössä ovat toimenpiteet, joilla voidaan tukea maaseudun yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden ympäristö- ja ilmasto-osaamista tiedonvälityksen ja koulutuksen keinoin sekä lisäämällä yhteistyötä ja mahdollistamalla yleishyödyllisiä ympäristöinvestointeja. Varsinais-Suomen ehdottomana vahvuutena on monipuolinen koulutus- ja tutkimuslaitosverkosto, jonka tuominen yhä lähemmäs yritysrajapintaa on yksi kasvun ja uuden liiketoiminnan syntymisen mahdollisuus myös ympäristö- ja ilmastoteemojen näkökulmasta. Hanketukien hakijoina voivat olla esimerkiksi kunnat, kehittämisorganisaatiot, tutkimuslaitokset, yhdistykset ja oppilaitokset.

Varsinais-Suomessa ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden edistäminen on läpileikkaava teema, joka nivoutuu vahvasti maaseudun kehittämissuunnitelman painopisteisiin. Painopisteitä ovat alkutuotanto, elintarvikkeiden jatkojalostus ja ruokaketju, maaseutu- ja saaristomatkailu, maaseudun yrittäjyys sekä asuminen ja hyvä elämä maaseudulla.

Yleishyödyllisiä ympäristöinvestointeja ja yhteistyöhankkeita

Yleishyödylliset ympäristöinvestoinnit ovat uusi käytännön investointeja mahdollistava tukimuoto, jonka puitteissa toivotaan toimijoilta erityistä aktiivisuutta ja idearikkautta. Alla on esitelty tarkemmin, minkälaisia yleishyödylliset ympäristöinvestoinnit voisivat olla.

Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tavoittelevat ilmastoneutraaliutta. Näillä investoinneilla luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta. Investoinnit voivat olla uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja.

Yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon edistävät ja parantavat vesiensuojelun tilannetta. Investoinneilla voi vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehittää uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen ja muiden alueiden ja maaperän hoidossa ja kunnostamisessa.

Yleishyödylliset investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi parantavat maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluja. Tuettavat kohteet lisäävät maaseutualueen vetovoimaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Lisäksi uutena mielenkiintoisena hanketukimuotona ovat erilaiset yhteistyöhankkeet, kuten yritys- ja viljelijäryhmät. Yhteistyöhankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tällaisia hankkeita ovat yhteistyötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen sekä yhteistyötoimet luonnonvarojen kestävään hoitoon.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tähtäävien toimien tavoitteena on edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kestävän energian tuotantoa ja käyttöä, Saaristomeren valuma-alueen tilaa ja ympäristön monimuotoisuutta. Luonnonvarojen kestävään hoitoon liittyvien toimien tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta hoitoa sekä lisätä tietämystä valuma-alueiden painetekijöistä, vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja uusista yhteistyö- ja liiketoimintamalleista.

Maaseuturahoituksen hanke- ja yritystuet avautuivat vaiheittain kesäkuun lopussa. Uusi ohjelmakausi uusine painotuksineen avaa mahdollisuuksia Varsinais-Suomen maaseudun vihreän siirtymän tukemiseen.

Lisätietoja

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *