Luonto ja kulttuuriympäristö

Etusivu / Indikaattorit / Archive by category "Luonto ja kulttuuriympäristö"

Perinnemaisemat

Perinnemaisemien hoito kertoo toiminnasta säilyttää ihmisen pitkäaikaisen läsnäolon jäljet maisemassa. Perinnemaisemat ovat erilaisia niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia, jotka ilman raivausta, niittoa ja laiduntamista kasvavat umpeen ja häviävät. Nämä luontotyypit ovat kasvi- ja eläinlajistoltaan erittäin monimuotoisia. Maatalouden muuttuessa kaikki perinnemaisemilla esiintyvät luontotyypit ja sadat lajit ovat uhanalaistuneet ja aiemmin runsaslukuiset lajit ovat taantuneet voimakkaasti. Kiinnostus perinnemaisemien…

Jatka lukemista

Metsien suojelu

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO tarjoaa keinoja turvata metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeitä ja lajistoltaan monipuolisia metsäluontokohteita. Suojelu perustuu metsänomistajien vapaaehtoisuuteen ja voi olla määräaikaista tai pysyvää. Suojelua toteuttavat ELY-keskukset ja Suomen metsäkeskus. Varsinais-Suomen ELYn tavoitteena on suojella METSOn kautta metsäisiä elinympäristöjä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 10 000 ha vuoteen 2020 mennessä. Suomen metsäkeskuksen (Lounais-Suomen ja Rannikon…

Jatka lukemista

Luonnonsuojelualueet

Valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien toteutuminen eli suojelualueiden perustaminen kuvaa erilaisten luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden luontotyyppien, lajien ja eliöyhteisöjen suojelutilannetta. Suojelun tarkoituksena on ohjata kyseisten alueiden hoitoa ja käyttöä siten, että pystyttäisiin turvaamaan lajien, elinympäristöjen ja maiseman säilyminen. Natura 2000 –verkoston lisäksi ohjelmien erityisinä suojelukohteina ovat vanhat metsät, lehdot, rannat, lintuvedet ja suot. Kuvaaja kertoo toteutettujen suojeluohjelma-alueiden kokonaispinta-alan….

Jatka lukemista

Luomutuotanto

Luonnonmukainen tuotanto eli luomutuotanto on viljelymenetelmä, joka korostaa kestävän kehityksen periaatteisiin tukeutuvaa ekologisesti kestävää maataloutta. Luomutuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoito- ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyy ympäristön kannalta parhaat käytännöt: pitkälle kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästeliäs käyttö sekä kotieläinten hyvinvoinnin huomioiminen. Luomutuotanto vaikuttaa luontoarvokkaan maataloustuotannon maisemien tilan ennallistamiseen, säilyttämiseen ja parantamiseen, vesien käytön hallinnan edistämiseen, maaperän eroosion…

Jatka lukemista