Luonnonvarat

Etusivu / Indikaattorit / Archive by category "Luonnonvarat"

Metsävarat

Puuston kasvun ja poistuman avulla seurataan puuston määrän kehitystä. Poistuma sisältää hakkuissa ja metsänhoitotöissä poistetun puuston ja luonnollisen poistuman. Kestävä puuntuotanto ja puunkäyttö hidastavat kasvihuoneilmiötä, turvaavat metsäluonnon monimuotoisuuden ja toteuttavat luonnonvarojen kestävän käytön periaatetta. Metsien hoito, turvemaiden ojitus ja metsämaan rehevöityminen ovat lisänneet kasvua, toisaalta happamoittava laskeuma on vaikuttanut haitallisesti metsien terveydentilaan. Puuston kasvun arviot…

Jatka lukemista

Pohjavesien suojelusuunnitelmat

Pohjaveden suojelusuunnitelmien laadinta kuvaa aktiivisuutta pohjaveden suojelussa. Suojelusuunnitelmalla pyritään suojelemaan pohjavesialue rajoittamatta kuitenkaan maankäyttöä tarpeettomasti. Suunnitelmaa käytetään ohjeena maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa. Siinä selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan riskikohteet sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville tai sinne mahdollisesti tuleville riskikohteille. Suojelusuunnitelmien laatimisesta vastaavat kunnat ja vedenottajat. Mitä enemmän riskitoimintoja pohjavesialueeseen kohdistuu, sitä tärkeämmässä roolissa suojelusuunnitelma…

Jatka lukemista

Metsien suojelu

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO tarjoaa keinoja turvata metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeitä ja lajistoltaan monipuolisia metsäluontokohteita. Suojelu perustuu metsänomistajien vapaaehtoisuuteen ja voi olla määräaikaista tai pysyvää. Suojelua toteuttavat ELY-keskukset ja Suomen metsäkeskus. Varsinais-Suomen ELYn tavoitteena on suojella METSOn kautta metsäisiä elinympäristöjä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 10 000 ha vuoteen 2020 mennessä. Suomen metsäkeskuksen (Lounais-Suomen ja Rannikon…

Jatka lukemista

Maa-ainesten otto

Soran ja kalliokiviaineksen ottomäärät kertovat uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä. Indikaattori kuvaa maa-aineslupien perusteella tapahtuvan ottamistoiminnan kehitystä Lounais-Suomessa. Maa-ainesluvanvaraisten ottoalueiden lisäksi erityisesti kalliomursketta otetaan suurien rakennushankkeiden yhteydessä eivätkä nämä luvut sisälly indikaattoriluvun ottomääriin. Vuosittainen ottomäärien vaihtelu kertoo lähinnä rakennustoiminnan volyymin vaihtelusta. Lounais-Suomessa kalliokiviaineksen ottomäärät ovat viime vuosina nousseet jo suuremmiksi kuin luonnonsoran ottomäärät. Koska soranottolupia myönnetään aiempaa…

Jatka lukemista

Luomutuotanto

Luonnonmukainen tuotanto eli luomutuotanto on viljelymenetelmä, joka korostaa kestävän kehityksen periaatteisiin tukeutuvaa ekologisesti kestävää maataloutta. Luomutuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoito- ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyy ympäristön kannalta parhaat käytännöt: pitkälle kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästeliäs käyttö sekä kotieläinten hyvinvoinnin huomioiminen. Luomutuotanto vaikuttaa luontoarvokkaan maataloustuotannon maisemien tilan ennallistamiseen, säilyttämiseen ja parantamiseen, vesien käytön hallinnan edistämiseen, maaperän eroosion…

Jatka lukemista