Julkisella sektorilla on mahdollisuus ja velvollisuus käyttää ostovoimaansa kestävästi

Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Määrä on noin 19 % bruttokansantuotteesta, joten sen merkitys markkinavaikuttajana on huomattava silloin, kun markkinoille pyritään saamaan energia- ja materiaalitehokkaita sekä ympäristölle vähemmän haitallisia tuotteita.

Innovatiivisuutta suosivat hankintapäätökset saavat markkinat tuottamaan aikaisempaa ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluja. Hankintojen kokonaisvaikutuksia arvioitaessa myös pienten ja keskisuurten yritysten pääsy mukaan hankintojen kilpailutukseen vaikuttaa aluetaloutta ja työllisyyttä kohentavasti.

Parhaillaan käynnissä olevassa hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksessa yksinkertaistetaan julkisia hankintoja koskevia sääntöjä. Tavoitteena on joustavuus, neuvottelumahdollisuuksien ja sähköisten menettelytapojen lisääminen sekä toimittajilta vaadittavien selvitysten karsiminen. Uudistus helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutukseen. Hankinnoissa painotetaan myös ympäristönsuojeluun ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä kriteereitä esimerkiksi elinkaariarvioinnin avulla.