Tiedon ja tietoisuuden lisääminen

Etusivu / Kulttuuriympäristö / Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma / Tiedon ja tietoisuuden lisääminen

Suojeltu ja hyvin hoidettu kulttuuriympäristö on vetovoimatekijä.
Se turvataan lisäämällä laaja-alaista tietoa ja tietoisuutta.

Lisätään tutkimustietoa

 • Edistetään kulttuuriympäristöntutkimusta yhteistyöprojektien kautta, turvaamalla yliopistokeskuksen rahoitus ja opinnäytetöitä tilaamalla.
 • Tehdään inventointeja ja paikallisia kulttuuriympäristöohjelmia.
 • Seurataan kulttuuriympäristön muutosta ja kehitetään seurantaindikaattoreita tutkimuksen avulla.
 • Viedään tietoa viimeaikaisista tutkimuksista Ympäristö Nyt -verkkopalveluun.
 • Jatketaan Porin modernin rakennusperinnön inventointia keskustan ulkopuolella.
 • Luodaan inventointiraporteille yhtenäinen sisältörakenne ja ulkoasu.
 • Kartoitetaan Satakunnan modernin rakennusperinnön inventointitarve.
 • Päivitetään Satakunnan maakunnallinen kulttuuriympäristöinventointi.
 • Toteutetaan Satakunnan koulurakennusten inventointi.
 • Tehdään Satakunnan historiallisten puistojen ja puutarhojen inventointeja.
 • Päivitetään perinnebiotooppien inventoinnit ja valitaan tärkeimpiä inventointi- ja hoitokohteita mm. paikkatietoanalyysin sekä paikkatietoaineistojen perusteella.
 • Tunnistetaan ilmastonmuutoksen vaikutukset kulttuuriympäristöihin ja varaudutaan lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen.

Parannetaan tiedon saatavuutta

 • Huomioidaan maisema ja kulttuuriympäristö kyläsuunnitelmissa.
 • Järjestetään tapahtumia ja tiedotetaan näyttävästi kulttuuriympäristöaiheisista teemapäivistä (Euroopan kulttuuriympäristöpäivät).
 • Järjestetään inventointien yhteydessä yleisötilaisuuksia.
 • Tiedotetaan säännöllisesti kansalaisten ulottuvilla olevasta kulttuuriympäristötiedosta (karttapalvelut, Y-pakki).
 • Kootaan Pakki-inventointisovelluksesta täyttöohjeet.
 • Tehostetaan Pakin viranomaiskäyttöä koulutuksin ja tiedotuksin. Esitellään Pakkia mm. kuntien kehittämiskeskusteluissa.

Ymmärretään hyvin hoidetun kulttuuriympäristön merkitys

 • Järjestetään koulutusta rakennusperinnön arvoista ja suojelusta (esimerkiksi kiinteistövälittäjät, virkamiehet, luottamushenkilöt, seurakunnat, kansalaiset).
 • Toteutetaan artikkelisarja maakunnan uudemman arkkitehtuurin tunnetuksi tekemiseksi.
 • Kiinnitetään huomiota uudis-, täydennys- ja korjausrakentamisen ohjaukseen kaavoituksessa ja kuntien rakennusjärjestyksissä.
 • Huolehditaan rakennetun ympäristön ajallisen kerroksellisuuden säilymisestä.
 • Kannustetaan tyhjillään ja vajaakäytöllä olevien rakennusten väliaikaiseen käyttöön sekä rakennuskannan innovatiiviseen uusiokäyttöön tulevaisuuden käyttötarpeet huomioiden.
 • Hyödynnetään maisema-alueita, arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja arkeologisia kohteita kuntamarkkinoinnissa ja matkailussa.
 • Jaetaan vuoden kulttuuriympäristöteko -palkinto rohkaisemaan ja innostamaan kulttuuriympäristön vaalimiseen.