Kulttuuriympäristön huomioiminen maankäytön suunnittelussa

Etusivu / Kulttuuriympäristö / Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma / Kulttuuriympäristön huomioiminen maankäytön suunnittelussa

Kulttuuriympäristön ominaispiirteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla voidaan taata
viihtyisän ja monimutoisen elinympäristön säilyminen.

Hoidetaan kulttuuriympäristöä ohjelmapohjaisesti

 • Kulttuuriympäristön vaaliminen integroidaan kattavasti maakunta- ja paikallistason kehittämiseen. Satakuntaliitto ja kunnat sisällyttävät kulttuuriympäristönäkökulmia strategioihin ja ohjelma-asiakirjoihin parhaiten lisäarvoa tuottavalla tavalla ja kytkien kulttuuriympäristönäkökulmat myös maankäyttöpolitiikkaan sekä kuntien elinkeino-, elinvoima- ja hyvinvointipolitiikkaan.
 • Pyritään laatimaan Porin arkkitehtuuripoliittinen ohjelma kulttuuriympäristönäkökulma huomioiden.
 • Laaditaan kulttuuriympäristöohjelmia kunnissa.

Maankäytön suunnittelu perustuu ajantasaisiin selvityksiin

 • Otetaan inventointitilannekatsaus osaksi kaavoituskatsausta.
 • Kulttuuriympäristöasiantuntemus otetaan mukaan suunnitteluprosesseihin alusta alkaen.
 • Edistetään vanhentuneiden ja ajanmukaisuutensa menettäneiden kaavojen arviointia.
 • Ajantasaiset ja asiantuntevasti laaditut kulttuuriympäristöä koskevat selvitykset ovat itsestään selvä osa kuntien maankäytön suunnittelua.

Vuorovaikutus asukkaiden ja kaavoittajien välillä on aktiivista

 • Pyritään tekemään kaavoja varten laadittuja selvityksiä kulttuuriympäristöstä asukkaille tutuksi järjestämällä esimerkiksi inventointien esittelyjä kaavojen yleisötilaisuuksissa.
 • Järjestetään kaavakävelyitä kulttuuriympäristön kannalta merkittävissä kaavahankkeissa.
 • Otetaan kunnissa käyttöön uusia sähköisiä osallistamismenetelmiä ja lisätään sovellusten käyttöä kaavaprosessissa.

Täydennys- ja uudisrakentaminen kulttuuriympäristössä on laadukasta

 • Turvataan riittävät resurssit kaavoitukseen ja rakennusvalvontaan.
 • Kuntien rakennusvalvonnassa ollaan tietoisia kulttuuriympäristön arvoista ja ne otetaan huomioon lupamenettelyssä.
 • Kuntien rakennusjärjestyksissä otetaan huomioon kulttuuriympäristön arvojen säilyminen.
 • Tunnistetaan kulttuuriympäristöjen arvot kuntien poikkeamislupamenettelyssä ja suunnittelutarveratkaisuissa.
 • Laaditaan rakentamis- ja korjaustapaohjeita kaavojen yhteyteen.
 • Huomioidaan rakentamisen laatu kuntien strategioissa ja ohjelmissa. Lupamenettelyssä laatukysymyksissä ei jousteta.
 • Suositaan arkkitehtuurikilpailuja julkisissa rakennushankkeissa.
 • Kehitetään uusia menetelmiä arvokkaiden maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen muutoksen seurantaan.