Korjausrakentamisen ja kulttuuriympäristön hoidon kehittäminen

Etusivu / Kulttuuriympäristö / Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma / Korjausrakentamisen ja kulttuuriympäristön hoidon kehittäminen

Tieto kulttuuriympäristön arvoista herättää halun korjata, hoitaa ja säilyttää.
Silloin rakennusten korjaamiseen ja kulttuuriympäristön hoitoon tarvitaan
myös käytännön osaamista ja riittävää tukea. 

Hyödynnetään rahoitusta tarkoituksenmukaisesti

 • Tiedotetaan säännöllisesti kuntien rakennustarkastajia saatavissa olevista rahoituksista.
 • Järjestetään alueellisia koulutuspäiviä rahoituksen hakemisesta ja rakennusten ominaispiirteet huomioivista korjaustavoista.
 • Huomioidaan rakennerahastojen mahdollisuudet kulttuuriympäristöhankkeiden toteuttamiseksi.
 • Huomioidaan kulttuuriympäristön arvot Leader-rahoitusta myönnettäessä.
 • Huomioidaan kulttuuriympäristönäkökulma maaseudun investointitukia myönnettäessä.
 • Selvitetään eri rahoitusmahdollisuuksia maaseudun tyhjenevien rakennusten kunnostukseen ja uusiokäyttöön.
 • Kannustetaan maanomistajia ja yhdistyksiä hakemaan Museoviraston avustusta muinaisjäännösalueiden hoitoon.
 • Edistetään perinnebiotooppien kunnostuksia ja tehdään niille hoitosuunnitelmia hyödyntämällä esimerkiksi Helmi-ohjelmaa.

Tietoa ja osaamista on helposti saatavissa

 • Tehdään tunnetuksi olemassa olevia tietolähteitä sekä ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä (Ympäristöministeriön korjaustieto -sivusto, Museoviraston korjauskortisto, valmisteilla oleva Museoviraston Restauroinnin polku –sivusto, kulttuuriympäristömme.fi, Energiatehokkuuden parantaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjaushankkeessa).
 • Järjestetään koulutusta suurelle yleisölle, esim. kansalaisopistoissa.
 • Kuntien rakennusvalvonta jakaa tietoa oikeista korjaustavoista ja perinteisistä materiaaleista ja opastaa korjausavustusten hakemisessa.
 • Lisätään uudempaa rakennusperintöä koskevaa tietoisuutta ja huomioidaan myös nuoren rakennusperinnön korjaamiskysymyksiä järjestettävissä yleisöseminaareissa.
 • Edistetään ja kehitetään korjausrakentamiskeskusten neuvontatoimintaa (Toivo ja Tammela).
 • Rakennuskulttuuritalo Toivo ja korjausrakentamiskeskus Tammela tekevät yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa tarjoamalla mm. luentoja rakennusten arvoihin ja ominaispiirteisiin liittyen.
 • Edistetään kattavien ja laadukkaiden rakennushistoriaselvitysten laatimista ennen merkittäviä korjaus- ja uudelleenkäyttöhankkeita.
 • Neuvotaan perinnebiotooppien hoidossa ja jaetaan tietoa myös kansalaisille mm. Facebook-sivuilla Perinnemaisemien Helmet.
 • Tiedotetaan Adoptoi monumentti -toiminnasta.

Vuoropuhelu eri alan ammattilaisten välillä on säännöllistä ja toimivaa

 • Kulttuuriympäristöalan viranomaiset tekevät yhteistyötä voimayhtiöiden kanssa liittyen maakaapelointiin, kantaverkon muutoksiin ja muuntaja- ja sähköasemarakennuksiin sekä voimalaitoksiin.
 • Metsäalan toimijoiden ja vastuumuseoiden yhteistyö on jatkuvaa ja saumatonta metsänhoidon suunnittelussa (esimerkiksi arkeologinen kulttuuriperintö ja kulttuurimaisema).
 • Kulttuuriympäristöalan viranomaiset tekevät yhteistyötä maakunnan kuntien rakennusvalvontaviranomaisten kanssa.
 • Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämillä kaavoituksen ajankohtaispäivillä käsitellään myös kulttuuriympäristöaiheita.
 • Hyödynnetään yliopistoyhteistyötä ajankohtaisten selvitysten, kuten historiallisten puistojen ja puutarhojen inventointien tekemisessä.