Kulttuuriympäristöt ovat useimmiten ihmisten tavallisia arkiympäristöjä, ja ne tuovat lisäarvoa jokapäiväiseen elämään. Ihmisille tulee luoda edellytyksiä vaalia ympäristöään.

Toimet

Tuetaan kulttuuriympäristön hoitoa

  • Aktivoidaan yhdistyksiä, seuroja ja maanomistajia maisemanhoitotyöhön. Tavoite 2020: aktiivisen maisemanhoidon piirissä on 20 muinaisjäännöskohdetta Varsinais-Suomessa.
  • Etsitään uusia toimintatapoja kulttuuriympäristön hoitoon.
  • Hyödynnetään maaseutuohjelman tarjoamia mahdollisuuksia.

Varmistetaan asiantuntijapalvelut kaikissa kunnissa

  • Taataan asiantuntijapalvelut myös pienissä kunnissa, tarvittaessa maakuntatasolla organisoituna.

Tuetaan vanhojen rakennusten kunnostusta

  • Luodaan toimiva rakennusmateriaalien kierrätysjärjestelmä osana kiertotalousajattelua.
  • Toteutetaan yleishyödyllisiä vanhojen rakennusten kunnostushankkeita.

Koulutetaan paikallisesti

  • Varmistetaan Bryggman-instituutin perusrahoitus.
  • Metsähallituksen luontopalvelut järjestää ohjattuja korjausrakentamisen ja luonnonhoidon vapaaehtoistyöleirejä eri kohteilla.

Toteutetaan kulttuuriympäristön hoitoa edistäviä toimenpiteitä

  • Hyödynnetään kulttuuriympäristötietokantoja laajasti kyläsuunnitelmissa ja muissa toiminnoissa.
  • Toteutetaan perinnebiotooppien päivitysinventointi Varsinais-Suomessa.