Tieto ja tietoisuus

Tiedon ja tietoisuuden lisääminen

Lisätään tutkimustietoa

 • Edistetään kulttuuriympäristöntutkimusta
 • Käynnistetään monialaisia kulttuuriympäristöselvityksiä hankepohjalta (rakennuskulttuuri, maisema, arkeologia)
 • Tehdään inventointeja ja paikallisia kulttuuriympäristöohjelmia (mm. PISARA)
 • Seurataan kulttuuriympäristön muutosta ja kehitetään seurantaindikaattoreita tutkimuksen avulla
 • Kehitetään inventoijan ammattikuvaa ja työnarvostusta
 • Viedään listaus viimeaikaisista tutkimuksista Ympäristö Nyt -verkkopalveluun
 • Käynnistetään Porin modernin rakennusperinnön inventointihanke
 • Kehitetään inventointiraportteja
 • Kartoitetaan satakunnan modernin rakennusperinnön inventointitarve

Parannetaan tiedon saatavuutta

 • Viedään kulttuuriympäristöaineistot Lounaispaikkaa
 • Huomioidaan maisema ja kulttuuriympäristö kyläsuunnitelmissa
 • Tehdään kulttuuriympäristöohjelmia kyläsuunnitelmien yhteydessä
 • Järjestetään tapahtumia ja tiedotetaan näyttävästi kulttuuriympäristöaiheisista teemapäivistä (ERP ja Arkeologian päivät
 • Järjestetään inventointien yhteydessä yleisötilaisuuksia
 • Saatetaan kulttuuriympäristötieto kansalaisten ulottuville
 • Kootaan Pakki-inventointisovelluksesta täyttöohjeet
 • Tehostetaan Pakin viranomaiskäyttöä: koulutus, tiedotus
 • Luodaan PAKIN Wiki-versio, jonka myös kansalaisilla mahdollisuus lisätä rakennusperintötietoa sovellukseen
 • Saatetaan inventointitieto avoimeen käyttöön
 • Viedään Pakin inventointitiedot Porin ja Rauman kaupunkien WebMap-palveluun

Kulttuuriympäristökasvatus on osa koulujen opetusohjelmaa

 • Turvataan Satakunnan ympäristökouluhankkeen avulla aikaansaadun toiminnan jatkuminen
 • Tuodaan kulttuuriympäristöopetus koulujen opetussuunnitelmiin

Ymmärretään hyvin hoidetun kulttuuriympäristön merkitys

 • Huomioidaan uudemman arkkitehtuurin merkitys
 • Järjestetään kiinteistövälittäjille koulutusta rakennusperinnön arvoista ja suojelusta
 • Hyödynnetään uusia maisema-alueita kuntamarkkinoinnissa