Korjausrakentaminen ja hoito

Korjausrakentamisen ja kulttuuriympäristön hoidon kehittäminen

Hyödynnetään rahoitusta tarkoituksenmukaisesti

 • Järjestetään koulutusta kuntien rakennustarkastajille saatavissa olevista rahoituksista
 • Järjestetään alueellisia koulutuspäiviä rahoituksen hakemisesta ja rakennusten ominaispiirteet huomioivista korjaustavoista
 • Organisoidaan alueellisia ja ylimaakunnallisia rakennusperintöhankkeita EU-rahoituksen saamiseksi toimintaan
 • Terävöitetään INTERREG-rahoituksen jakoperusteita rakennusperintökohteille ja niiden ympäristöön
 • Innostetaan kuntia hakemaan EU-rahoitusta omistamiensa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden korjaukseen
 • Selvitetään ESR-hankkeiden käynnistämistä (mallina Curatio)
 • Tuodaan esiin kulttuuriympäristönäkökulma maaseuturahoitusta myönnettäessä
 • Haetaan apurahoja eri rahastoista kulttuuriympäristöhankkeille
 • Selvitetään Leader-rahoituksen mahdollisuuksia tyhjenevien maaseuturakennusten kunnostukseen ja uusiokäyttöön

Tietoa ja osaamista on helposti saatavissa

 • Tehdään tunnetuksi olemassaolevia tietolähteitä seminaareissa (rakennusperintöstrategia, korjausrakentamisen strategia, Museoviraston korjauskortisto)
 • Järjestetään koulutusta suurelle yleisölle, esim. kansalaisopistoissa
 • Kuntien rakennusvalvonta jakaa tietoa oikeista korjaustavoista ja perinteisistä materiaaleista ja opastaa korjausavustusten hakemisessa
 • Lisätään uudempaa rakennusperintöä koskevaa tietoisuutta ja korjausalan osaamista
 • Järjestetään yleisötilaisuuksia nuoren rakennusperinnönkorjaamisesta
 • Laaditaan kattavat rakennushistoriaselvitykset ennen merkittäviä korjaus- ja uudelleenkäyttöhankkeita

Vuoropuhelu eri alan ammattilaisten välillä on säännöllistä ja toimivaa

 • Järjestetään metsäalan ammattilaisille, rakennusinsinööreille, luonnontieteilijöille ja antikvaarisille asiantuntijoille yhteisiä seminaareja ja koulutustilaisuuksia
 • Tehdään eri asiantuntijoiden kesken yhteisiä inventointimatkoja (muinaisjäännökset, rakennukset, perinnebiotoopit, luontotyypit)