ELY-keskus on antanut lausunnon Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeesta

Etusivu / Ilmasto / ELY-keskus on antanut lausunnon Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeesta

Varsinais-Suomen ELY-keskus 26.6.2020

Suomen Hyötytuuli Oy on toimittanut 24.4.2020 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Tahkoluodon merituulipuiston laajentamista Porissa. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu pohjoisessa Merikarvian kunnan rajaan.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla sähköä valtakunnalliseen sähköverkkoon. Suunnitelma sisältää 40 – 45 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 11 – 16 MW. Vuosittainen sähköntuotanto olisi arviolta noin 1 000-1 900 GWh. Sähkönsiirto Tahkoluotoon toteutetaan merikaapelein.

ELY-keskuksen antamassa yhteysviranomaisen lausunnossa arviointiohjelmaa pidettiin riittävänä. Vaikutusten arvioinnin painopistealueiksi on arviointiohjelmassa asetettu erityisesti vaikutukset vesiympäristöön, lintuihin ja maisemaan.

YVA-ohjelmavaihe on ensimmäinen vaihe YVA-menettelyä. YVA-menettelyn toisessa vaiheessa eli selostusvaiheessa hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan ja kootaan YVA-selostukseen. Kun YVA-selostus on valmis, se kuulutetaan ja siitä pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä. Tämän jälkeen YVA-yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän, joka on johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

>> Lue lisää